نشانه ها و راهنماها

  سفر و راه همگان

  نشانه ها و راهنماها

  قدم نهادن در راه کشف حقیقت چیزی نیست که به آسانی و بدون یاری گرفتن از ذاتِ یزدان امکان پذیر باشد. این مسیر مملو از حوادث غیر قابل پیش بینی وبیراهه های بی شمار است. چگونه ممکن است که هر انسان – 6 میلیارد نفر – به طور مستقیم به حضور خداوند دسترسی داشته باشد و در عین حال  ریسمان گرانقدر وحدت و یگانگی را رها نکند؟ آیا ممکن نیست یک فرد امیال شخصی اش را با اراده همگانی اشتباه بگیرد؟

  اینجاست که اگر همه ما به قوانین یکدست و شیوه های ادراک مشترک دسترسی نداشته باشیم، خطرات کثرت بروز می کنند و تفاوت ها و افتراق ها پدید می آیند. به همین سبب است که ما نیازمند پیام رسانانی معتمد هستیم که  پیام های الهی را بدون تعصب و یا تحریف دریافت کنند وبه ما تحویل دهند.

  بنا براین خداوند راهنماها و رسولانی را برگزیده تا راه را برای بندگانش روشن نموده وآنان را به سوی حقیقت و ادراک رهنمون باشند. از این رو نخستین پیام هر پیامبرِ بر حق این است که انسان ها خدایان دروغین و بت ها را رها کنند و به وجود خدایی واحد و یگانه ایمان بیاورند. خدای یگانه ایی که تنها منبع حیات و رستگاری است، خدایی که شریک و همتایی ندارد.

  “ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم ، جز آنکه به او وحی کردیم که جز من خدایی نیست پس مرا بپرستید”(سوره انبیا، آیه 25) [1]

  اینگونه است که نام این مبلغان و آموزگارانِ مسیر یگانه پرستی؛ از جمله موسی، ابراهیم، عیسی، و داوود، که ماموریت ابلاغِ یگانگی خداوند را دارند، در قرآن و انجیل آمده است.

  با نگاهی به موارد موجود در ده فرمان مقدس موسی متوجه می شویم که دو یا سه مورد از این فرامین فقط متمرکزبر یک موضوع هستند.

  – هیچ خدایی غیر از من نخواهید داشت؛
  – برای خودتان بت نسازید و در مقابل آن بت ها سر تعظیم فرود نیاورید و عبادتشان نکنید؛
  – از نام خداوند استفاده باطل نکنید.

  همچنین نگاهی دوباره بیندازید به پیغام عیسی ابن مریم، زمانی که از او سوال کردند مهم ترین فرمان خدا چیست:

  “با تمام قلب تان، با تمام روح تان، با تمام عقل و ذهن تان پروردگارتان را دوست بدارید، این نخستین و مهم ترین فرمان خداوند است. و دومین فرمان نیز همانند آن است، همانطور که خودت را دوست داری همسایه ات را نیز دوست بداردر این راه همواره به پیامبران و قانون متکی باشید.”(انجیل متی، 22:3640)

  از اینجاست که پیام توحید و مسیر مستقیمی که همه راه ها را به رسولانِ بر حقِ حقیقت نما متصل می کند، آشکار می گردد. همان گونه که در آغازین سوره قرآن می خوانیم:

  به  نام خدای بخشاینده مهربان
  ستایش خدا را که پروردگار جهانیان است.
  آن بخشاینده مهربان
  آن فرمانروای روز جزا
  تو را می پرستیم و از تو یاری می جوییم.
  ما را به راه راست هدایت کن.
  راه کسانی که ایشان را نعمت داده ای، نه خشم گرفتگان بر آنها و نه گمراهان.

  با تفسیراین آیه ها به این نتیجه می رسیم که تمامی پیامبران بر حق پروردگار بر وجود یک خدای واحد و یگانه تاکید داشتند. و به این ترتیب، اگر همگی به این سرچشمه بدیع وحدت و معرفت بازگردیم و از راهی که پیامبران با دقت برایمان روشنگری کرده اند پیروی کنیم، آنگاه  تمام اختلاف نظرها و کشمکش های میان انسان ها از ادیان و نژاد های مختلف تا حد بسیار زیادی کاسته می شود.


  [1] http://wiki.ahlolbait.com