کتاب های اسلامی

    کتاب های اسلامی

    خداوند کتاب های مختلفی، از جمله تورات، انجیل و مزامیر را از طریق رسولانش از جمله موسی، عیسی و داوود،  در دوره های متفاوت برای هدایت انسان فرستاده است. آخرین کتاب مقدس و کلام خداوند قرآن ،و به زبان عربی است که از طریق جبرئیل بر حضرت محمد وحی و نازل شد. اما قرآن همواره برای همه انسان ها فرستاده شده و مختص گروه و عده خاصی از افراد نیست. پیام اصلی قرآن ایمان آوردن به خدای یگانه و بی همتا است، اما دارای  آموزه هایی برای همه بخش های زندگی مومنین نیز است.

    فقط یک ویرایش از قرآن موجود است که از زمان وحی آن به حضرت محمد (ص) بدون تغییر باقی مانده است. گروهی از پیروان حضرت محمد (ص) کلمه به کلمه کلام خداوند را به ذهن سپردند وحفظ کردند. از بر کردن قرآن امروزه نیز میان مسلمانان مرسوم است. محققان دین اسلام ترجمه قرآن به زبان های دیگر را تفسیرو تاویل می دانند نه ترجمه ی خالص و حقیقی. در زبان عربی هیچ کتاب دیگری به بلاغت، وضوح و دانشوری متن قرآن موجود نیست.