مدارا و بردباری در دین اسلام

  مدارا و بردباری در دین اسلام

  قرآن پنج دستورالعمل الهی را برای مسلمانان مشخص کرده است که از آن طریق بردباری و تفاهم میان ادیان مختلف را ایجاد کنند.

  -شان انسانی هر فرد جدای از اعتقادات، نژاد و قومیت، جنسیت، وموقعیت اجتماعی اش قابل احترام است. (رجوع شود به سوره المعارج، آیه 70).  از آنجاییکه همه انسان ها آفریده ی خداوند قادر و متعال هستند، همه مردم باید با یکدیگر با احترام، عزت، محبت و لطف رفتار کنند.

  -اسلام به ما می آموزد که این اراده خدا است که بعضی از مخلوقات خدا پیرو ادیان دیگر هستند و یا اصلا دیندار نیستند. معتقد نبودن به هیچ دینی نیز در هر حال خود یک سیستم اعتقادی است. (رجوع شود به سوره زمر آیه 7)

  -قرآن به طور واضح اعلام می کند که آزادی در انتخاب دین یک حقِ خدا داد است. (رجوع شود به سوره بقره آیه 256)

  -حسابرسی و قضاوت نهایی انسان و اعمالش بر عهده خداوند قادر مطلق است و همگی به سوی او باز می گردیم. ( رجوع شود به سوره حج آیات 69-68 و سوره  شورا آیه 15)

  -خداوند عادل است و رهروان راه عدالت را دوست می دارد. به ویژه کسانی که نسبت به تفاوت ها، از جمله تفا ت ها در اعتقادات دینی،  عادلانه رفتار می کنند محبوب خدا می باشند.