اصولِ دین

  اصول دینِ و ایمان به اسلام 7 نکته است . این اصولِ پایه شیوه زندگی اسلامی را شکل می دهند.

  1. اعتقاد به یگانگی خداوند

  تنها یک خدا وجود دارد، متعالی و جاودانی، خالق و بی نیاز، خدایی که رحمان و مهربان است. خداوند یکه و تنهاست، نه والدین دارد و نه فرزند. نه برای کسی پدر بوده و نه از پدری زاده شده است. خداوند همتایی ندارد. او خداوندگار همه انسان هاست و متعلق به قبیله خاص و یا نژاد و گروه ویژه ایی از مردم نیست. او خداوند تمام  نژاد ها است با هر رنگ پوستی، هم خدایِ مومنان است وهم کافران. خداوند قادر و توانای مطلق است اما در عین حال بسیار نزدیک به پرهیزکاران و مومنین است؛ دعای آنان را پاسخ می دهد و یاریشان می کند. خداوند از انسان می خواهد  تا او را بشناسد، او را دوست بدارد و از دستوراتش پیروی کند و این در جهت رستگاری و سعادت خودِ انسان است.

  1. باور داشتن به فرشته های الهی

  فرشتگان موجوداتی معصوم و مطیع هستند که خداوند آنها را برای اجرای دستوراتش و عبادت خستگی ناپذیر او خلق کرده است.

  1. ایمان به وحی و کتاب خدا

  مسلمانان معتقد هستند که خداوند کلام خود را از طریق وحی و الهام به پیامبرانش ابلاغ می کند و به شکل کتب مقدس در اختیار پیروانشان قرار می گیرد. از آن جمله کتاب های مقدس  قرآن، تورات، انجیل، کتیبه های ابراهیم نبی و مزمور داوود پیامبر هستند.

  1. ایمان داشتن به پیغمبران الهی

  تمام پیامبران و فرستاده های خداوند همانند نوح، موسی، سلیمان، عیسی وحضرت محمد انسان هایی میرا بودند که خداوند به آنان قدرت دریافتِ وحی الهی عطا کرد. سپس این رسولان را برای هدایت بندگانش به سوی پرستش خدا و اطاعت از قوانین الهی منصوب کرد.

  1. ایمان به روز قیامت و حسابرسی

  مسلمانان به  روز قیامت و دادرسی و به بهشت وجهنم اعتقاد دارند.

  1. باور به تقدیر

  مسلمانان اعتقاد دارند که خداوندِ قادر متعال و دانا است و بر همه چیز و بر همگان و بر هر  زمان و هر مکان تسلط دارد.

  1. ایمان به روز محشر/آخرت و زندگی پس از مرگ

  مسلمانان معتقد هستند که پس ازمرگ روزی فرا می رسد که همه مُردگان دوباره زنده شده و در محضر خداوند محشور می شوند تا به حساب اَعمال آنها رسیدگی شود و پاداش و جزای اعمالشان را دریافت کنند.