اسلام

  براساس آموزه های اسلام، هر آنچه در این جهان پهناور مشاهده می کنیم، و یا چیز هایی را که نمی بینیم، در حیطه اختیارات خداوند قادر و متعال ، الله، خدای حقیقی و دانا است. او بی نیاز از همه چیز و همه کس است، زاده و خلق نشده ، اما خود خالقِ تک تک ذرات عالم وجود و فراهم کننده همه چیز برای همه موجودات  است. اسلام دین جدیدی نیست؛ اسلام در واقع همان وحی و پیامی است که از ابتدای خلق بشر در پهنه دنیا وجود داشته است و آن پیغامِ ایمان آوردن به وحدانیت خدای جهان است.

  این پیغام همه فرستادگان خداوند پیش از زمانی بود که  دین به فرقه ها و مذاهب مختلف منشعب شده باشد. خداوند در قرآن در این باره می فرماید:

   “ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم ، جز آنکه به او وحی کردیم که جز من خدایی نیست پس مرا بپرستید.” (سوره انبیا، آیه 25)

  اعتقادات در دین اسلام

  -خداوند خالق همه موجودات است، او بی همتا، بی نظیر، ازلی، مطلق، بی نقص، و یکتا ست.

  -خداوند پیامبرانی برای هدایت انسان فرستاده که حضرت محمد (ص) آخرین پیغمبر او است.

  -قرآن کلام خداست.

  -انسان باید پاسخگوی اعمال خود در برابر خداوند باشد.

  -در روز قیامت، خداوند دانا و بخشاینده همه انسان ها را بر اساس ایمان، نیات و اعمالشان قضاوت خواهد نمود.